Obchodní podmínky

a

Souhlas

se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Provozovatel e­shopu
Queen Eunike Life s.r.o. sídlem: Fojtská 90/6, 712 00 Ostrava – Muglinov
Sídlo společnostni neslouží k osobnímu odběru!

Odpovědná osoba a kontakt
Irena Cedivodová, tel.: 608080950, email: info@queen-eunike.cz

Pracovní doba
V pracovní dny od 8 – 12 hodin. Na e­maily odpovídáme průběžně i v mimopracovní dny.

1) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena
momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným
potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a
prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,
včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád
je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má
možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v
těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena
dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat
kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou
částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy
nedojde.
Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její
expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována,
může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží, a to i v případě,
když tyto náklady nejsou běžně účtovány. O přijetí objednávky jste automaticky informován
elektronickou poštou – e­mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je
předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je
zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás
neprodleně informovat o dalším termínu dodání.
Storno objednávky
Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin od jejího vzniku (odeslání), považujeme
objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e­mailem případně provést telefonicky. Při zrušení
objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e­mail a číslo objednávky.
3) Druhy dopravy
Osobní odběr
Objednávku je možné vyzvednout ihned po odeslání objednávky na adrese Fojtská 90/6,712 00 Slezská Ostrava-Muglinov a kdykoli v pracovní dny po telefonické domluvě. Na pobočce je
platba možná pouze hotově.
Přeprava k zákazníkovi
Zboží doručováno kurýrní službou PPL nebo Českou poštou případně dalšími smluvními
přepravci.
Dopravné resp. poštovné po České republice, pokud nebude uvedeno jinak, je
•       130 Kč vč. DPH v případě platby dobírkou
•       90 Kč vč. DPH v případě platby předem na účet

Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si
může vyzvednout v nejbližším depu PPL nebo na své obvyklé poště nebo může přepravce požádat
o opětovné doručení.
Zasílání v případě vyšších teplot (nad 28 °C) nebo naopak při teplotách pod nulu, může být u
některých teplotně citlivějších produktů omezeno do doby, než to klimatické podmínky umožní.
POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je­li porušena ochranná páska, uplatněte
reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.
Zásilka je obvykle doručena do dvou dnů od odeslání. O odeslání může být zákazník informován
e­mailem nebo SMS.
4) Záruka
V balíku vždy najdete daňový doklad. Pokud se tak nestane (např. u balíků na dobírku, které jsou
zasílány v mimopracovní dobu) informujte provozovatele na mailu raj.zdravi@seznam.cz a doklad
vám bude zaslán v nejbližší pracovní den v elektronické podobě emailem. Záruční lhůta začíná
běžet datumem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu
zboží. Každé zboží má vyznačnou dobu spotřeby. Tato doba spotřeby se nemusí shodovat se
záruční lhůtou. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako
náhrada za čas dopravy.
5) Rozpor s kupní smlouvou ­ obecné informace
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní
smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc
uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou
věci, nebo její opravou? není­li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z
ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s
kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou,
který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při
jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.
6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém
obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém
případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s
uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy je
nutno zaslat na adresu Queen Eunike Life s.r.o., Sládkova 372/8, 702 00 Moravská Ostrava.
Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních
případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní
od doručení.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v
případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli
vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí
bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako
protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně,
může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na
vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.
Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Z hygienických důvodů nelze vracet potravinové doplňky a kosmetiku, jejichž původní
balení bylo otevřeno nebo jakkoli porušeno.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně
vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
•       na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před
uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
•       na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle
na vůli Prodávajícího,
•       na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží,
které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
•       na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil­li Kupující jejich
originální obal,
•       na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.
7) Doručení a dodací podmínky
Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků.
Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při
doručování vznikají.
Jak postupovat při vracení zboží:
1)  Připravte  zásilku  dle  popisu  níže.  Jakmile  budete  vědět  kdy  a  kde  zásilku  budeme  moci
vyzvednout, kontaktujte nás.
2)  Zboží,  které  budete  zasílat  zpět  na  naši  adresu  zašlete  dle  popisu  níže  vámi  zvoleným
přepravcem.
Jak zásilku připravit
Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste
jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru
nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení
původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám
budou vráceny na pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních
dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady
(neplatí pro reklamace!).
8) Způsoby úhrady
Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty
v ceně dopravy.
předplatba ­ při výběru této možnosti obdržíte mailem informace se všemi údaji k platbě. Zboží
budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet
dobírka ­ objednané zboží Vám zašleme poštou nebo kurýrem a při převzetí toto zboží uhradíte v
hotovosti ( některý kurýr může být vybaven přenosným terminálem pro platbu platební kartou).
Doběrečné se účtuje a promítne se do celkové ceny dodávky.
osobní odběr ­ platí v hotovosti při osobním odběru.
platební karta předem ­ prostřednictvím PayPal
Daňový doklad (faktura) je zasílán společně se zásilkou případně e­mailem.
9) Bezpečnost
Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s
protokolem 3­D secure, podporovaným karetními asociacemi.
Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme
obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).
10) Reklamace
V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle
reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6.
Obchodních podmínek.
11) Reklamační řád
Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po
zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným
místem závady.
Jak postupovat
1.  V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete
výrobek na adresu – Queen Eunike Life s.r.o., Sládkova 372/8, 702 00 Moravská Ostrava. Přeprava je
hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci
vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré
dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o
koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během
přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte
zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží
pojistit.
2.  Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol
3.  Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému
poškození.
4.  Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
5.  Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy
například paragon, záruční list a jiné.
6.  Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních
vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených
vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani
poskytnutá záruka.
7.  Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
8.  Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
9.  U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační
poplatky.
10.  O vyřízení reklamace budete informováni e­mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání
objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
Obchodní podmínky jsou platné od 13.1.2014 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky,
které byly v platnosti k datumu nákupu.

Irena Cedivodová, Queen Euniké life, jednatelka

 

Souhlas

 se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

nově registrovaný exkluzivní partner Queen Eunike Life s.r.o.(dále jen „Subjekt údajů”)

uděluji tímto  obchodní společnosti Queen Eunike Life s.r.o., se sídlem Sládkova 372/8, 702 00 Moravská Ostrava, identifikační číslo: 09246851, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský obchodní soud v Ostravě oddíl C, vložka 82538 (dále jen „QE“), emailový kontakt info@queen-eunike.cz(dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
  • jméno a příjmení, (titul)
  • datum narození
  • adresa bydliště
  • emailová adresa
  • telefonický kontakt
 2. Účelem zpracování osobních údajů je: odesílán textových zpráv telefonicky a emailů v rámci akcí a informací o našich produktech
 3. Doba zpracování: 5 let

Poučení subjektu údajů:

 1. Subjekt údajů je oprávněn kdykoli svůj souhlas odvolat osobně v provozovně, Queen Eunike Life s.r.o., Sládkova 372/8, 702 00 Moravská Ostrava (obchodní ředitelka Irena Cedivodová), o čemž byly poučeny před udělením tohoto souhlasu  nebo elektronicky na adrese info@queen-eunike.cz, telefonicky 774044004 nebo v systému www.partnereunike.cz v záložce „můj účet“ pokud jste registrovanými členy.
 2. Subjekt údajů může požadovat po Správci informaci, jak jsou jeho osobní údaje  zpracovávány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k osobním údajům a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu a případně požadovat výmaz takových osobních údajů, k nimž Správce není oprávněn. Tato práva může vykonat osobně v  provozovně, Queen Eunike Life s.r.o., Fojtská 90/6, 712 00 Slezská Ostrava-Muglinov (obchodní ředitelka Irena Cedivodová) nebo elektronicky na adrese info@queen-eunike.cz, telefonicky 774044004 nebo v systému www.partnereunike.cz v záložce „můj účet“ pokud jste registrovanými členy.
 3. Subjekt údajů je oprávněn proti zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 4. Údaje poskytnuté a zpracovávané na základě tohoto souhlasu nejsou požadavkem zákonným ani smluvním a Subjekt údajů nemá povinnost tyto údaje podle stávající právní úpravy poskytnout.
 5. Osobní údaje poskytnuté tímto souhlasem jsou využívány výlučně k účelům popsaným výše a nejsou předávány ani využívány k jiným účelům, které s výše uvedenými účely zpracování nesouvisí.
 6. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
 7. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: přepravní společnosti, externí účetní společnosti, operátorovi mobilních sítí, správci webových prodejních stránek
 8. Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, informuje, že osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného rozhodnutí a souhlasu.

 

V Ostravě    dne 17.5.2018

 

Při elektronickém označení  s obchodními podmínkami a zpracováním mých osobních údajů souhlasím se zpracováním mých osobních údajů.